Veľký prehľad dotácií pri stavbe a rekonštrukcii domu

statne dotacie na stavbu a rekonstrukciu

Na výstavbu alebo rekonštrukciu domov je možné použiť štátne peniaze, ktoré sa rozdeľujú ako dotácie. To, akú výšku vládnej dotácie môžete získať závisí od viacerých faktorov.

V tomto článku sa dozviete:

 • O aké dotácie môžete na Slovensku žiadať
 • Na čo všetko sa vzťahuje vylepšená dotácia Zelená obnova
 • Aká je maximálna výška dotácie na rekonštrukciu a novostavbu
 • Ako funguje posudzovanie žiadostí o dotácie

Dotácia na obnovu rodinných domov

Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa prejavujú už aj na Slovensku, a preto je potrebné adaptovať sektor budov na neustále sa meniacu situáciu so zreteľom na zlepšenie energetickej hospodárnosti nehnuteľností. Významnou obnovou rodinného domu prostredníctvom zateplenia možno znížiť energetickú náročnosť domu a ušetriť až 40 % nákladov na vykurovanie a chladenie. Úspora energie vám pomôže nielen ušetriť peniaze, ale aj chrániť životné prostredie. Spotreba menšieho množstva energie totiž zníži škodlivé emisie uhlíka, šetrí prírodné zdroje Zeme a zabráni ničeniu vzácnych ekosystémov. Okrem úspor financií a dobrého pocitu z ochrany prírody tiež zvýšite kvalitu a komfort bývania.

Štátne príspevky na obnovu domov

Príspevok na zateplenie starších rodinných domov bolo možné čerpať na Slovensku niekoľko posledných rokov. V roku 2022 nás ale čakajú zmeny a oba príspevky na zateplenie štát tento rok schvaľovať nebude. To ale neznamená, že záujemcovia o opravu starších nehnuteľností nebudú môcť žiadať o žiadnu dotáciu. Prichádza   program Zelená obnova.

Projekt je súčasťou Plánu obnovy, ktorého cieľom je umožniť Slovákom dobehnúť životnú úroveň priemeru EÚ.

Plán obnovy sa zameriava na 5 hlavných priorít:

 • vzdelávanie,
 • verejná správa a digitalizácia,
 • lepšie zdravie,
 • zelená ekonomika a 
 • veda a výskum.

 Na program obnovy budov na Slovensku je z Plánu obnovy vyčlenená vyše 1 miliarda eur, pričom polovica z tejto sumy pôjde na obnovu starších rodinných domov cez program Zelená obnova. Šancu získať príspevok na rekonštrukciu by malo dostať až 30-tisíc rodinných domov v rokoch 2022 až 2026. Je to obrovský krok vpred, vďaka ktorému by sa mohla obnoviť približne desatina z počtu domov, ktoré by na Slovensku potrebovali obnoviť. Doterajšie programy pritom dokázali obnoviť za niekoľko rokov len niekoľko stoviek domov.

Čo je program Zelená obnova?

V minulom roku získalo príspevok na zateplenie iba 200 žiadateľov a jeho maximálna výška činila 8 800 eur. O príspevok bolo možné žiadať pri zatepľovaní domu staršieho ako 10 rokov alebo novostavby mladšej než tri roky. Majitelia novostavieb ale mohli žiadať príspevok iba v tom prípade, ak sa neuchádzali o finančný stimul z inej štátom zastrešovanej dotácie. Finančný príspevok bol cielený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností domu – zateplenie obvodových stien, strechy ale aj vnútorných priečok, výmenu dverí a okien a výmenu zdroja tepla.

Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení vrátane výmeny okien, zateplenia, obnoviteľných zdrojov energie, zriadenia zelenej strechy, inštalácie tieniacej techniky, zriadenie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu či odstránenie azbestu zo starých striech. Súčasťou podpory bude aj príspevok na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát po obnove domu. Žiadateľ môže získať dotáciu vo výške 50 % celkových oprávnených nákladov, výška dotácie na komplexnú obnovu bude až 16 600 €, čo je v porovnaní s minuloročným príspevkom skutočne posun dopredu.

Dotacia na rekonstrukciu azbestovej strechy
O dotáciu môžete požiadať aj pri rekonštrukcii starej azbestovej strechy.

Zelená obnova v kompetencii MŽP SR

Program Zelená obnova bude spadať pod ministerstvo životného prostredia, pričom prijímanie žiadostí a ich vyplácanie bude riadiť Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Vznikne 10 regionálnych centier, ktoré budú ľuďom pomáhať s podávaním žiadostí o príspevok. Tie budú zároveň poskytovať kontakty na regionálne stavebné firmy a projektantov. Regionálne centrá budú zároveň kontrolovať zrealizované rekonštrukcie a dohliadať na to, aby nedochádzalo k podvodným aktivitám a zneužívaniu dotácie.

Kedy žiadať o dotáciu na obnovu domu

Záujemcovia o dotáciu na obnovu starších nehnuteľností sa síce môžu tešiť na posilnený program, no na podávanie žiadostí si budú musieť počkať. Podľa predbežných informácií nebude v prvom polroku 2022 vyhlásená žiadna výzva na príspevok. O príspevok na komplexnú renováciu si bude treba počkať až do jesene 2022. Do 31. 12. 2022 má štát v pláne poskytnúť finančný príspevok na obnovu 4 000 rodinných domov.

Nové podmienky, ktoré budú presnejšie špecifikovať požiadavky na renováciu nehnuteľnosti by mali byť zverejnené v priebehu februára. Hlavnou podmienkou na získanie dotácie ale bude dosiahnutie minimálne 30 % úspory energie. Splnenie cieľov sa bude monitorovať formou energetického certifikátu a odborného posúdenia rekonštrukcie. Aktuálne informácie ako aj zahájenie výzvy na predkladanie žiadostí je potrebné sledovať cez oficiálne stránky Slovenskej agentúry životného prostredia.

Kto môže o dotáciu na obnovu / rekonštrukciu domu požiadať

O dotáciu  môže požiadať vlastník alebo spoluvlastník domu, ak je jeho nehnuteľnosť staršia ako 15 rokov. Majitelia domov, ktorí s rekonštrukciami už začali budú tiež oprávnení na podanie žiadosti a po úspešnom získaní dotácie im bude pridelená spätná refundácia. Naopak, o príspevok nebude môcť požiadať podnikateľ alebo nájomca. Na príspevok nebudú mať nárok chaty, chalupy, záhradné domy alebo ateliéry. Obnova má totiž znížiť energetickú náročnosť budov určených na celoročné bývanie. To, či sa dom využíva na bývanie, sa bude overovať na liste vlastníctva. Majiteľ musí rátať s tým, že okrem projektovej dokumentácie bude podľa rozsahu rekonštrukcie potrebovať aj stavebné povolenie alebo súhlas stavebného úradu s ohlásením o drobnej stavbe. Žiadosti budú primárne predkladané prostredníctvom pripravovaného internetového portálu SAŽP, možno ju však odovzdať aj v niektorej z regionálnych kancelárií.

Dotácia pre novostavby

Počas predošlých rokov mohli majitelia novostavieb v energetickej triede A0 požiadať o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. MDV SR sa ale rozhodlo v tomto roku nevyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí. Ministerstvo nepripravuje pre novostavby ani iný druh podpory.

Budúci majitelia nových rodinných domov ale môžu požiadať o príspevok na nový zdroj na obnoviteľné zdroje energie, a to v rámci programu Zelená domácnostiam II. Ten pomáha fyzickým osobám financovať kúpu a inštaláciu

 • tepelného čerpadla,
 • fotovoltických panelov,
 • kotlov na biomasu,
 • slnečných kolektorov
 • veterných turbín.

Ako postupovať pre získanie podpory na obnoviteľné zdroje energie

Poukážky pre obnoviteľné zdroje energie pokrývajú časť ceny za dodávku a inštaláciu zariadenia. Hodnota dotácie sa vypočíta na základe zvoleného zariadenia a jeho výkonu. Žiadatelia o finančnú čiastku by sa mali dopredu oboznámiť s podmienkami získania podpory a pri jej žiadosti musia postupovať podľa niekoľkých krokov. Pamätajte, že záujem o dotácie na obnoviteľné zdroje energie je obrovský, preto žiadosť neodkladajte. Finančný príspevok v programe Zelená domácnostiam II môžu získať iba domácnosti mimo Bratislavského kraja.

Voľba vhodného obnoviteľného zdroju energie pre danú nehnuteľnosť

Rozhodnutie, ktorý zdroj obnoviteľnej energie je najlepší pre vašu domácnosť nie je jednoduché. Každé zariadenie má svoje výhody a vyžaduje si špecifické podmienky inštalácie. Pri výbere sa môžete poradiť priamo s oprávnenými zhotoviteľmi, alebo využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú konzultanti SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Uzatvorenie zmluvy s oprávneným zhotoviteľom

Domácnosť si môže zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky. Na uplatnenie finančnej poukážky je potrebné aby bola inštalácia realizovaná oprávneným zhotoviteľom, ktorý má uzavretú dohodu s SIEA.

Vyplnenie žiadosti o poukážku

Žiadosť o vystavenie poukážky vyplníte prostredníctvom online portálu, na ktorom nájdete aj presný manuál, ako žiadosť správne vyplniť. Po vyplnení žiadosti je nutné záujem ešte opätovne potvrdiť prostredníctvom odkazu uvedenom vo verifikačnej správe.

Uplatnenie poukážky u zhotoviteľa

Po získaní poukážky máte 30 dní na to, aby ste príspevok uplatnili u zhotoviteľa. Ten musí inštaláciu zrealizovať najneskôr do termínu platnosti uvedenom na poukážke. Okrem inštalácie zariadenia vám zhotoviteľ pomôže aj s administratívou spojenou s poskytnutím príspevku. Dôležité je spomenúť, že zariadenie uvedené na poukážke nie je možné za žiadnych okolností meniť, pretože súčasťou uplatnenia príspevku je aj fotodokumentácia inštalácie zariadenia. Zhotoviteľ najneskôr do troch mesiacov požiada o preplatenie poukážky.

Dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Nárok na dotácie od štátu ale nemajú iba majitelia rodinných domov. Aj spoločenstvá vlastníkov bytov môžu požiadať štát o finančný stimul na obnovu bytového domu cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). ŠFRB poskytuje príspevok na zateplenie bytových alebo rodinných domov, odstránenie systémovej poruchy bytového domu či modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a zariadení bytového domu (stavebná úprava spoločných častí, oprava výťahu, výmena spoločných rozvodov elektriny, vody, plynu, kanalizácie…).

 • Ak zatepľujete bytový dom daný do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti, limit je vo výške 75% z obstarávacej ceny.
 • Ak po obnove dosiahne budova hornú hranicu energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy, môžete získať až 100% z obstarávacej ceny

Od 1.2.2022 vstúpia do platnosti zmeny vo vyhláške k zákonu o ŠFRB, na základe ktorých budú maximálne limity na 1m 2 podlahovej plochy bytu pre jednotlivé typy obnovy aktualizované. Treba sledovať www.sfrb.sk.  

Termín na podanie žiadosti je od 15. januára do 30. septembra. Lehota na splatenie úveru je 20, maximálne 25 rokov. Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Pracovník mestského úradu žiadosť skontroluje a v prípade, že je kompletná odošle na fond. Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní doplnil žiadosť. Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách. Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Čítajte aj

Aké povolenia vyžaduje stavba domu?

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
22. februára 2022