Voda – ako recyklovať tento vzácny prírodný zdroj

recyklacia vody

V spojení so súčasnou ekologickou krízou sa najčastejšie hovorí o šetrení energií na svietenie, kúrenie a chladenie domácností. Znižovanie množstva použitej vody a jej opätovné využívanie je skvelý spôsob, ako prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň uľaviť vašej peňaženke. Aj keď recyklácia vody na Slovensku ešte príliš neprerazila, v zahraničí ide o populárnu ekologickú a ekonomickú formu ochrany prírody.

V tomto článku sa dozviete:

  • Prečo je dôležitá recyklácia vody
  • Ako na zber dažďovej vody
  • Čo je to biela, sivá a čierna voda

Zem a jej dokonalý recyklačný systém

Všetok život na Zemi závisí od vody. Hoci sa sladká voda považuje za obnoviteľný zdroj, jej využívanie v niektorých regiónoch prevyšuje schopnosť prírodných procesov obnovovať jej zásoby. Ľudstvo, ako aj naša planéta, sa tak ocitli na križovatke. Musíme sa rozhodnúť, či chceme kráčať udržateľnou cestou, alebo budeme aj naďalej ohrozovať život na Zemi. Prirodzený systém obnovy našej planéty ukrýva tajomstvo, ktoré umožní inovatívny rast a je zároveň súčasťou prírody.

Planéta Zem prirodzene recykluje svoju vodu. Kolobeh, v rámci ktorého sa voda opätovne využíva, zahŕňa vyparovanie, kondenzáciu a opakované zhromažďovanie. Voda z jazier, oceánov, riek a iných vodných plôch sa neustále vyparuje, para z vodných plôch kondenzuje do oblakov, čo neskôr spôsobuje zrážky. Zrážky sa na Zemi zhromažďujú a proces recyklácie sa začína odznova. S využitím znalostí a technológií môžeme aj my prispieť k obnove a ochrane životného prostredia.

Prečo je dôležitá recyklácia vody?

V súčasnosti väčšina domácností používa pitnú vodu prakticky na všetko – v dome, na záhrade, dokonca aj na splachovanie toalety. Štúdie ale ukazujú, že až 1 z 3 ľudí (približne 2,2 miliardy svetovej populácie) nemá prístup k čistej pitnej vode. Zber dažďovej vody a recyklácia takzvanej sivej vody môže spotrebu pitnej vody radikálne znížiť, a tým zabezpečiť férovejšie rozdelenie medzi obyvateľstvo sveta. Odpadová voda je bohatá na uhlík a živiny a pri správnom zbere a spracovaní by mohla poskytnúť nový zdroj vody, hnojiva a tiež energie. Okrem znižovania spotreby pitnej vody má opätovné používanie vôd niekoľko hlavných výhod:

Ochrana životného prostredia

Znížením spotreby vody zredukujeme nielen množstvo peňazí vynaložených na jej čistenie, ale aj množstvo energie. Menšia spotreba energie zároveň znamená menšie množstvo skleníkových plynov, ktoré sa dostávajú do atmosféry. Skleníkové plyny – CO2 môžu viesť ku klimatickým zmenám, chorobám či niektorým druhom rakoviny.

Riziko predstavuje ale aj preniknutie znečistenej vody do vodných tokov, čo má často za následok vznik tzv. mŕtvych zón. Ide o kontaminované oblasti oceánov, morí či riek spôsobené predovšetkým splachovaním umelých hnojív do vodných ekosystémov. Mŕtve zóny ale nie sú limitované iba na vodné toky, môžu sa vyskytovať aj v poľnohospodárstve.

Zlepšenie udržateľnej budúcnosti

Recyklácia vody je ekologicky zodpovednou stratégiou, ktorá podporuje sebestačnosť domácností a podnikov. Je jedným z kľúčových elementov udržateľnej budúcnosti. Poľnohospodárstvo je najväčším spotrebiteľom vody, ale zároveň najlepším priemyselným odvetvím, ktoré ponúka dôležitý pohľad na príležitosti recyklácie vody v odvetví náročnom na jej spotrebu. Využívanie odpadových vôd na účely zavlažovania môže zmierniť tlak na dopyt po vode, ktorá je potrebná na zabezpečenie poľnohospodárskych činností a potravinovej bezpečnosti. Dôležité je, samozrejme, povedať, že recyklovaná sivá voda nedokáže za súčasných podmienok pokryť spotrebu veľkej poľnohospodárskej produkcie.

Minimalizovanie prepravy vody

Obmedzením spotreby vody môžeme znížiť množstvo času a energie vynaloženej na jej dodávku, či už do domácností alebo podnikov na celom svete. Recyklovaná odpadová voda, alebo tiež dažďová voda, predstavuje nákladovo efektívne riešenie, ktoré znižuje nároky a zaťaženie zdrojov sladkej vody.

zber a recyklacia dazdovej vody
Zber dažďovej vody a jej znovupoužitie v domácnosti

Recyklácia dažďovej vody a jej výhody

Denná spotreba vody jedného človeka je približne 150 litrov. Dažďová voda ale môže nahradiť až 40 % tejto spotreby. Okrem zníženia spotreby vody v domácnosti je zber dažďovej vody výbornou stratégiou na ochranu životného prostredia a pôdy. Mnohé štúdie dokonca dokázali, že zrážková voda je vhodná na celú škálu domáceho  využitia. Najvýznamnejšie benefity zberu zrážkovej vody sú:

  • Zber dažďovej vody môže znížiť odtok dažďovej vody z pozemku. Eliminácia odtoku rovnako pomáha znižovať kontamináciu povrchových vôd pesticídmi, sedimentmi, kovmi a hnojivami.
  • Znížením odtoku dažďovej vody sa môže znížiť objem a rýchlosť maximálneho prietoku v miestnych potokoch a riekach, čím sa zníži možnosť erózie brehov.
  • Systémy na zber dažďovej vody sa môžu použiť ako jednoduché a účinné metódy na splnenie požiadaviek vodohospodárstva obcí a miest.
  • Zrážková voda je vynikajúcim zdrojom pre zavlažovanie záhrad, pretože neobsahuje chemické látky, ako sú fluoridy a chlór.

Ako na zber dažďovej vody

Princíp zberu dažďovej vody spočíva v zhromažďovaní odtekajúcej vody zo stavby s cieľom jej uskladnenia na neskoršie použitie. Tradične ide o zachytávanie dažďovej vody zo strechy. Dážď sa zhromažďuje v odkvapových žľaboch, ktoré vodu odvedú do zvodov a následne do zbernej nádoby. Predstava o zbere dažďovej vody je často spájaná so starými poľnohospodárskymi cisternami alebo jednoduchým vodohospodárstvom rozvojových krajín. V skutočnosti je ale zber dažďovej vody inteligentnou alternatívou zásobovania domácností a podnikov vodou. Existuje mnoho krajín, ako napríklad USA, Nemecko, Rakúsko a Austrália, kde je zber dažďovej vody bežnou praxou. V západných krajinách sa postupne stávajú nádrže na dažďovú vodu aj súčasťou bytových domov.

Zber vody zo strechy

Systémy na zber dažďovej vody môžu byť veľmi jednoduché (zber dažďovej vody do suda) alebo sofistikované (zber do veľkých cisterien na zásobovanie celej domácnosti). Ak uvažujete nad zriadením zberného systému dažďovej vody vo vašej domácnosti, začnite kontrolou strechy. Kvalita zachytávanej dažďovej vody závisí od typu strešnej krytiny a strechy. Vždy sa uistite, že strecha, ktorú máte alebo budete inštalovať, je bezpečná na zber vody. Aj keď nechcete zhromažďovať vodu na priamu spotrebu v domácnosti, kontaminovaná voda zo strechy môže mať nepriaznivý vplyv na rastliny v záhrade, a v horšom prípade sa môže nahromadiť do plodov, ktoré zbierate.

Ktoré strechy sú vhodné na zber vody pre jej recykláciu?

Zber zrážkovej vody sa neodporúča pri asfaltových (hlavne pri strechách vybudovaných pred rokom 1980, ktoré môžu obsahovať azbest) alebo eternitových strechách. Ani drevená krytina nie je najvhodnejšia, pretože je ošetrená rôznymi nátermi. Medzi vhodné strešné krytiny pre zber zrážkovej vody patria keramické škridly, betón a plech.

Podobne ako pálená škridla, aj betónové škridly sú poréznym materiálom. Na rozdiel od keramickej krytiny ale čelia určitému riziku vyššieho odtoku alkalickej vody. Kontrolovaním pH dažďovej vody môžete sledovať jej úroveň a zabezpečiť správnu rovnováhu.

Zrážková voda zachytená z plechovej strechy  má zvyčajne veľmi nízke hladiny DOC (dissolved organis carbon – rozpustený organický uhlík) a iných baktérií. Na zber sa odporúčajú predovšetkým pozinkované strechy, ktoré sú ochránené pred koróziou a zároveň neuvoľňujú do vody veľa železa. Nízky obsah mikroorganizmov a kontaminantov zabezpečí jednoduchší proces čistenia a so špeciálnym čistiacim systémom môže byť dažďová voda vhodná aj na pitie.

Vsakovací systém Stormbox umožňuje ekologické zhromažďovanie, zadržiavanie a efektívne využívanie dažďovej vody, príp. jej postupné vsakovanie do zeme.

Odpadová voda a dopad na životné prostredie

Odpadová voda, či už z domácností, poľnohospodárstva alebo priemyslu, je produktom ľudskej činnosti. Je to voda, ktorá sa musí čistiť v kanalizačnom systéme, pretože sa nemôže vrátiť do vodných systémov v takom stave, v akom je – znečistená a kontaminovaná. Ak by k tomu došlo, mohlo by to byť pre prírodu a životné prostredie veľmi nebezpečné. Odpadové vody sa v zásade delia na biele, sivé a čierne.

Čierna voda

Čierna voda je odpadová voda z kúpeľní a toaliet, ktorá obsahuje fekálie a moč. Kvôli kontaminácii patogénmi a tukmi sa za čiernu vodu považuje aj voda z kuchýň a umývačiek riadu. Na čistenie čiernej vody sa vyžaduje biologické alebo chemické čistenie a dezinfekcia. Na opätovné použitie v záhrade a pre zabezpečenie jej  nezávadnosti pre životné prostredie je k dispozícii niekoľko akreditovaných systémov čistenia.

Sivá voda

Ide o splaškovú odpadovú vodu z umývadiel, práčok, vaní a spŕch. Obsahuje nižšiu úroveň znečistenia, čo uľahčuje jej úpravu a spracovanie. Sivá voda predstavuje ekonomický zdroj vody pre tých, ktorí nemajú prístup k vodovodnej sieti alebo nemôžu zhromažďovať dostatok dažďovej vody na domáce využívanie.

Biela voda

Biela voda, nazývaná tiež prevádzková voda je v podstate zrecyklovaná sivá voda, ktorá prešla čistiacim procesom. Biela voda je distribuovaná na opätovné využitie napríklad na splachovanie, pranie a zavlažovanie záhrad. Opätovným použitím bielej vody na splachovanie toalety môže priemerná domácnosť ušetriť približne 50 l pitnej vody každý deň.

Systémy nakladania s odpadovými vodami

Poznáme 3 bežne využívané systémy nakladania s odpadovými vodami:

  • centralizovaný
  • čiastočne decentralizovaný
  • decentralizovaný

Centralizovaný systém

Ide o tradičnú kanalizáciu, ktorá sa využíva predovšetkým v mestách. Odpadová voda z domácností sa spolu s dažďovou vodou odvádza komunálnym kanalizačným systémom do čistiarne odpadových vôd.

Čiastočne decentralizovaný systém

V tomto systéme sa z domácnosti odvádza odpadová voda do oddelenej kanalizácie. Dažďová voda a voda z toaliet na túto kanalizáciu napojená nie je. Dažďová voda sa vypúšťa do podzemných vôd a horninového podložia. Odpad z toaliet (zvyčajne suché alebo no-mix toalety) sa zbiera do separačných zariadení priamo v domácnosti.

Decentralizovaný systém

Na rozdiel od mestských čistiarní odpadových vôd sa v decentralizovaných čistiarňach odpadová voda čistí priamo tam, kde vzniká, a nie v komunálnom kanalizačnom systéme. Vo vidieckych oblastiach môže toto riešenie zabezpečiť ľahký prístup k čistej vode a zároveň znížiť znečistenie životného prostredia.

Vďaka relatívne malým rozmerom a nízkej uhlíkovej stope je negatívny vplyv týchto zariadení na životné prostredie podstatne nižší ako v prípade tradičných zariadení. Ďalším bonusom je, že každú lokalitu možno prispôsobiť miestnym klimatickým podmienkam, estetickým požiadavkám, požiadavkám na kvalitu vody a plánovanému využitiu vody.

Využívanie sivej vody na Slovensku nie je legislatívne upravené a tejto téme sa nevenuje dostatočná pozornosť. Práve kvôli chýbajúcej legislatíve je informovanosť verejnosti o tejto možnosti vodohospodárenia nedostatočná. Plánovanie využitia dažďovej vody bude zrejme zachytené v príspevkoch na obnovu domu v roku 2022.

Čítajte aj

Budúcnosťou stavebníctva sú rekonštrukcie domov

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
18. januára 2022