Prečo je správne odvetranie strechy dôležité?

ODVETRANIE STRECHY A SKLADBA STRECHY

Životnosť strechy závisí nielen od výberu strešnej krytiny, ale aj od jej správneho odvetrania. Odvetranie strechy má totiž priamy vplyv na budúce náklady na opravy domu, pohodlie a zdravie vašej rodiny, ale aj na to, koľko zaplatíte za vykurovanie a chladenie.

V tomto článku sa dočítate:

 • Čo je odvetranie strechy a prečo je dôležité
 • Ako sa dostane vlhkosť pod strechu
 • Aké vrstvy musí obsahovať strešný plášť šikmej strechy
 • Výhody, ktoré odvetranie strechy prináša

Základná vec, ktorú treba pri téme odvetrania strechy pochopiť je, o čo vlastne ide a prečo je odvádzanie vodných pár potrebné. Medzi strešnou krytinou a strešnou fóliou musí byť vytvorená vzduchová medzera. Odvetranie strechy funguje veľmi jednoducho na princípe tzv. komínového efektu. Ide o prirodzené prúdenie vzduchu vyvolané odlišnou teplotou a tlakom vzduchu na spodnom a hornom konci vzduchovej medzery. Systém odvetrania strechy je tvorený privádzacími a odvádzajúcimi otvormi a vzduchovou medzerou.

Vetraním sa vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou, odvádza sa vlhkosť zo spodnej časti krytiny, odvádza sa vnútorná vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov i nahromadené teplo v streche. Ak nie je zabezpečený vetrací systém, zostáva strešný plášť a konštrukcia vlhká, a tak sú ohrozené všetky prvky konštrukcie strechy (krokvy, kontralaty, laty, krytina), čím môže byť skrátená životnosť a narušená funkčnosť strešného plášťa.

Návrh strešnej konštrukcie vrátane skladby strechy navrhnutej v závislosti od klimatických podmienok, sklonu strechy, povahy stavby atď., patrí do rúk projektanta. Ten sa pri návrhu riadi technickou normou STN 73 1901, sleduje aktuálne trendy a novinky výrobcov.

Vlhkosť – faktor ovplyvňujúci životnosť strechy

Vlhkosť vedie k výskytu drevokazných húb v konštrukcii krovu a vlhnutiu tepelnej izolácie, čo degraduje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Do strešnej konštrukcie sa dostáva dvomi spôsobmi – z interiéru a exteriéru. Ak máte správne zabudovanú strešnú fóliu, vlhkosť, ktorá vnikne pod strešnou krytinou, bezpečne odtečie po strešnej fólii a je odvedená mimo strešný plášť. Väčší problém nastáva pri vlhkosti z interiéru. Tá pochádza z bežných ľudských úkonov, ako sú varenie, sprchovanie, pranie, sušenie a podobne. Z interiéru sa do ovzdušia dostáva približne 12 litrov pary denne.

Odvetranie strechy predchádza mnohým problémom

Ako ale dochádza k zrážaniu interiérovej vlhkosti? Ku kondenzácii dochádza preto, že teplý vzduch udrží viac vlhkosti ako studený vzduch a prirodzene stúpa smerom hore. Prehriaty vzduch nasýtený vodnými parami vstúpi rôznymi netesnosťami do strechy, z ktorej sa musí nahromadená vlhkosť niekam dostať. Táto je odvádzaná difúzne otvorenou strešnou fóliou do vzduchovej medzery medzi strešnou fóliou a krytinou a následne do exteriéru. Problém nastáva, keď sa do strešnej konštrukcie dostane viac vlhkosti ako je strešná schopná fólia prepustiť. Vtedy dochádza k vzniku tepelných mostov a k tvorbe plesní a húb, ktoré môžu ohroziť zdravie obyvateľov domu, prípadne oslabiť nosnú konštrukciu krovu.

Inštalácia parozábrany

Jedným z najlepších spôsobov, ako zabrániť kondenzácií v strešnej konštrukcii, je zabezpečiť kvalitný návrh a realizáciu parozábrany, tepelnej izolácie vrátane systému odvetrania strechy. Dokonca aj väčšina výrobcov strešných krytín podmieňuje záruku na strešný systém a strešnú krytinu práve zabezpečením efektívneho odvetrania strešnej konštrukcie. „Ak je strecha dobre navrhnutá a realizovaná a navyše ste použili kvalitnú strešnú krytinu s vhodnými strešnými doplnkami, o záruku sa obávať nemusíte. S kompletným strešným systémom Tondach získate strechu, ktorá odolá nielen vrtochom počasia, ale aj zubu času, a to so zárukou až na 33 rokov,“ hovorí Michal Dobrovodský, produktový manažér pre značku Tondach.

Odvetraná strecha pre zdravú vnútornú klímu

Strecha je odvetraná vtedy, keď je strešná krytina a izolačná vrstva oddelená vetracou medzerou, ktorá umožňuje voľnú cirkuláciu vzduchu. Správne navrhnutá a zrealizovaná strecha má hneď niekoľko funkcií:

 • Ochrana podkrovia pred teplotnými výkyvmi aplikovaním tepelnoizolačnej vrstvy
 • Zlepšenie vnútornej klímy a ochrana celej strešnej konštrukcie vďaka vetraniu
 • Minimalizácia vzniku plesní a húb, čím sa predíde riziku ohrozenia zdravia obyvateľov domu a zvýši sa komfort bývania
 • Dlhšia životnosť strešného plášťa

Tepelná izolácia je obzvlášť dôležitá, pretože cez strechu dochádza k najväčším tepelným stratám. Hrúbka izolačnej vrstvy sa môže líšiť v závislosti od podmienok a požiadaviek a od druhu materiálu (minerálna vlna, PIR dosky, polystyrén atď.). Vyberá sa aj na základe hmotnosti a protipožiarnych vlastností.

Zhotovenie odvetrania strechy

Čo sa týka odvetrania vzduchovej medzery, neexistuje jedno univerzálne pravidlo. Veľkosť vetracích otvorov je ovplyvnená veľkosťou strechy, materiálovým riešením horného plášťa, tvarom a rozmiestnením vetracích otvorov a pod. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia je vzdialenosť medzi odkvapovou hranou a hrebeňom, tým väčšia by mala byť vetracia medzera.

Každá krytina vyžaduje špecifické vyhotovenie odvetrania. Najčastejším problémom pri odvetraní je nesprávne riešený odvod vzduchu zo strechy, čo je zvyčajne spôsobené malým množstvom vetracích prvkov, nedostatočnej výške kontralát alebo chýbajúci či upchatý odkvap. Vypracovanie návrhu strešnej konštrukcie určite prenechajte skúseným projektantom.

Na zabezpečenie funkčného vetrania musia byť splnené 3 základné princípy:

 • správny návrh privádzacích otvorov nasávania čerstvého vzduchu pri odkvape,
 • dostatočne veľká vzduchová medzera,
 • správny návrh odvádzajúcich otvorov pri hrebeni strechy
vetracie skridly, idvetranie strechy
Vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod krytinou. Zlepšujú nielen pohyb vzduchu pod strechou, ale aj vnútornú mikroklímu.

Správna skladba šikmej strechy

Kedysi sa podstrešný priestor nevyužíval na bývanie, ale iba na uskladnenie vecí a spravidla bol nezateplený a nevykurovaný. Skladba strechy bola jednoduchšia a spočívala v položení krovu a strešnej krytiny. Potreba odvetrania strechy ale bola známa aj našim predkom, a preto sa často na strechách objavovali pootvorené vikiere. 

V posledných rokoch sa ale stavebné normy sprísnili a funkcia strechy sa zmenila. Strecha dnes musí zabezpečiť nielen ochranu pred zmenou počasia, ale aj pred hlukom a únikom tepla. Dôležitým faktorom pri skladbe strechy je aj vybudovanie obytného podkrovia, ktoré si vyžaduje dôkladnú tepelnú izoláciu. Pôvodná jednoduchá skladba strechy tak bola rozšírená o niekoľko ďalších vrstiev (tzv. viacplášťové strechy).

Pri realizácií viacplášťových šikmých striech je potrebné dodržať nasledovné vrstvy:

Parotesná zábrana

Ide o fóliu s veľmi nízkou difúznosťou. Jej úlohou je obmedziť prúdenie vodných pár do strešného plášťa a tepelnej izolácie. Zvyšuje tak životnosť nosnej drevenej konštrukcie strechy. Zvyčajne sa kladie na spodnú plochu krokiev, to sa ale môže líšiť v závislosti od uloženia a izolácie. Mimoriadne dôležité je jej utesnenie. Cez zle utesnenú parozábranu si stúpajúce pary nájdu netesnosť, ktorou môžu preniknúť do priestoru pod krytinou. Tam sa vyzrážajú a vo forme kvapiek stečú späť do miestnosti.

Tepelná izolácia strechy

Mať pod kontrolou tepelné straty domu je veľmi dôležité. Zabrániť únikom tepla cez strechu sa dá dosiahnuť montážou kvalitnej tepelnej izolácie. Okrem straty tepla pomáha tepelná izolácia tiež chrániť podstrešný priestor pred prehrievaním. Vďaka neustále sa sprísňujúcim technickým normám sa používajú čoraz kvalitnejšie tepelnoizolačné materiály. Správnu hrúbku izolačnej vrstvy je ale potrebné optimálne nadimenzovať. Najpoužívanejším spôsobom zateplenia šikmej strechy je umiestnenie nad krokvami alebo medzi a pod krovkami. V špecifických prípadoch sa môže použiť aj kombinované zateplenie nad, medzi a pod krokvami.

Drevený záklop

Plné debnenie stužuje krov, uľahčuje položenie strešnej fólie a prelepenie jej presahov. Zároveň chráni strešný plášť pred vniknutím rôznych hlodavcov.

Poistná hydroizolačná fólia

Aj keď je funkcia strešnej fólie často prehliadaná, v skladbe strechy má nezastupiteľnú úlohu. Primárnou funkciou je ochrana tepelnej izolácie pred vlhkosťou z exteriéru  a prepúšťanie vodných pár zo spodných vrstiev strešného plášťa. Dôležité je zvoliť vhodný typ s ohľadom na sklon strechy, typ škridly a samotnú skladbu strešného plášťa.

Vetracia medzera

Aby strecha správne fungovala, je nutné zaistiť cirkuláciu vzduchu pod krytinou prostredníctvom vetracej medzery. Jej návrh závisí od sklonu strechy a výška by nemala klesnúť pod 4 cm. Pri nižších sklonoch musí byť táto medzera vyššia. Vetracia medzera je napojená na privádzacie a odvádzajúce otvory, tak aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu.

Strešné príslušenstvo

Správne odvetranie strechy nie je možné bez dostatočného množstva vetracích prvkov. Každá strešná krytina má ale špecifické pravidlá pre bezpečnú realizáciu. Práve preto patrí návrh strešnej konštrukcie do rúk odborníkov

Na trhu je široký sortiment príslušenstva pre odvetrávanie strešného plášťa, ako napríklad ochranné pásy proti vtákom, vetracie škridle či vetracie pásy pre hrebeň a nárožie.

Vetracie škridly

Pri realizácii strechy je nevyhnutné dodržať stanovený počet vetracích prvkov uvedených v technickom liste. Inak môže dôjsť k zníženiu životnosti a narušeniu funkčnosti strechy. Táto požiadavka môže byť dosiahnutá kombináciou vetracích škridiel a pása. Vetracie škridly sa rozmiestňujú v druhom rade pod hrebeňom. Dôležitým pravidlom je umiestnenie minimálne jednej vetracej škridly do každého poľa medzi krokvami, pričom je dôležité dodržať normou stanovený minimálny vetrací prierez odvádzajúcich otvorov.

Hrebeňové vetracie škridly – líniové vetranie

Na rozdiel od klasických vetracích škridiel sa hrebeňové vetracie škridly montujú pozdĺž celého hrebeňa hneď v prvom rade. Vetranie strechy je tak oveľa rovnomernejšie. Treba si ale pamätať, že latovanie musí byť špeciálne prispôsobené k hrebeňovej škridle, inak by funkcia vetrania mohla byť znížená. Výhodou líniového vetrania oproti vetracím škridlám je rýchlejšia montáž, pretože odpadá povinnosť inštalácie vetracieho pásu.

Vetrací pás

Ide o inovatívne produkty, ktoré chránia medzeru medzi hrebenáčom a strešnou krytinou. Zaručujú vysoké tesnenie a ochranu pred zrážkovou vodou, a zároveň odvádzanie vzduchu smerom von. Umiestňuje sa pod hrebenáč po celej dĺžke.

vetraci pás, odvetranie strechy
Vetrací pás Tondach

Ochranný pás proti vtákom

Montuje sa na odkvapovú latu a zabezpečuje plynulé vetranie. Jeho funkciou je zabrániť vlietavaniu vtákov, veľkého hmyzu a iných škodcov pod strešný plášť cez privádzací vetrací otvor. Ak sa stavba nachádza v blízkosti lesa, alebo je v danej lokalite zvýšený výskyt hlodavcov (kún) zvolíme hliníkový ochranný pás.

Ako už bolo uvedené, správne prevedené odvetranie strechy zamedzuje udržiavaniu vlhkosti v strešnom plášti, predchádza poškodeniu krytiny a konštrukcie krovu, zamedzuje vzniku plesní a predlžuje životnosť strešného plášťa. Realizáciu zateplenia a pokrytia viacplášťových šikmých striech odporúčame zveriť do rúk odborníkom.

Čítajte aj

Hlavné časti šikmej strechy a ich realizácia

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
16. decembra 2021