Ako na energeticky efektívny dom triedy A0

dom energeticka trieda A0

Keď sa hovorí o udržateľnej výstavbe, často sa spomína energetická klasifikácia budov a stavieb. Vlastniť dom v energetickej triede A0 znamená výrazne zlepšiť nielen funkčnosť, ale aj efektívnosť prevádzkovania domova. Dodržanie mimoriadne prísnych požiadaviek je ale neľahkou úlohou pre architektov a projektantov. Dostať dom do požadovanej energetickej triedy možno s výberom vhodných technológií a správnych výrobkov, ktoré ponúkajú najvyššie možné parametre s ohľadom na úspory energie.

V tomto článku sa dozviete:

  • Čo všetko zahŕňa energetická certifikácia budovy
  • Aké sú vlastnosti domu energetickej triedy A0
  • Ako na výstavbu energeticky efektívneho domu od základov

Budovy sú zodpovedné až za 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii. Tento sektor sa neustále rozširuje, čo znamená nárast spotreby energie. Zníženie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú preto dôležitými opatreniami potrebnými na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie bezpečnosti dodávok energie. Existuje sedem energetických tried nehnuteľností od A po G; trieda A je najvyššia a je najlepšia z hľadiska úspor, zatiaľ čo trieda G je najnižšia a generuje vyššiu spotrebu energií za rok.

Energetická klasifikácia stavieb

Dokladom o energetickej triede budovy a jeho energetickej hospodárnosti, je energetický certifikát. Zákonná povinnosť vlastniť tento doklad sa týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov. Vykonávať energetickú klasifikáciu a vystavovať energetický certifikát môže iba osoba  so špeciálnym oprávnením a jeho platnosť je 10 rokov. Je to doklad o energetickej účinnosti a základných úžitkových vlastnostiach domu. Z energetického certifikátu sa dá okrem energetickej triedy vyčítať aj vyčíslenie ročnej spotreby energie potrebnej na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, prípravu teplej vody, elektroinštaláciu, osvetlenie a tiež aj návrhy na zlepšenie hospodárnosti domu, ktorým je možné dosiahnuť výrazné šetrenie energie.

Energetická trieda domu a energetický štítok

Energetické triedy budov sa určovali na základe celkovej dodanej energie, ktorá spočívala v súčte energií potrebných na prevádzku (kúrenie, klimatizácia, ohrev vody, osvetlenie). Od roku 2013 sa ale energetický certifikát tzv. energetický štítok doplnil o jeden dôležitý ukazovateľ – spotrebu tzv. primárnej energie. Tento údaj zohľadňuje zdroj dodanej energie. Budovy, ktoré využívajú vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie získavajú lepšie energetické hodnotenie, okrem toho samozrejme výrazne šetria spotrebu vyrobenej energie. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa neustále sprísňujú a v súčasnosti musia domy postavené po 1. 1. 2021 spĺňať energetickú triedu A0. Aby moderné domy splnili prísne kritériá a predpisy na úsporu energie, musia využívať technológie, ktoré sú úplne odlišné od predchádzajúcich.

energeticka trieda domu

Charakteristika domu s takmer nulovou potrebou energie

Stavba v energetickej kategórii A0 je budova s mimoriadne vysokou energetickou hospodárnosťou. Návrh budovy musí byť vykonaný projektantom a zohľadňuje rad parametrov a ukazovateľov, ktoré zahŕňajú konštrukčné vlastnosti budovy: napríklad kvalitu stavebných materiálov, orientáciu budovy, hodnoty súčiniteľa prechodu tepla, tepelnoizolačné parametre okien a dverí, využívanie obnoviteľných zdrojov a iné. Princíp domu s takmer nulovou potrebou energie využíva koncept pasívneho domu, no povoľuje spotrebu veľmi malého množstva energie na prevádzku.

Charakteristické vlastnosti stavby A0 musia spĺňať:

  • Stavba musí byť výborne tepelne izolovaná a jej straty tepla sú povolené do maximálnej výšky 20 kWh/m2/rok
  • Požiadavka na primárnu energiu nesmie prekročiť 54 kWh/m2/rok
  • Dodanie energie musí zahŕňať energiu z obnoviteľných zdrojov

Ako postaviť energeticky efektívny dom A0 od základov

Mnoho budúcich majiteľov si kladie otázku, aké sú rozdiely medzi predošlou ultranízkoenergetickou triedou A1 v porovnaní s triedou A0. V praxi sa výstavba riadi rovnakými pravidlami ako pri ultranízkoenergetických domoch. Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových múrovstrechy sa nezmenili, čo znamená, že nie je potrebná stavba hrubších múrov alebo montáž tepelnej izolácie s väčšou hrúbkou.  Zásadný rozdiel nastal v povolenej hodnote primárnej energie, ktorá sa zredukovala o polovicu. Dosiahnuť takúto redukciu je možné dvomi spôsobmi: radikálnym znížením spotreby energie alebo výrazným zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorým je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť.

Výstavba energeticky efektívnej budovy sa riadi niekoľkými základnými princípmi:

Optimalizácia návrhu pomocou energetického modelovania

Spotrebu energie v dome je potrebné odhadnúť už vo fáze návrhu stavby pomocou softvéru na energetické modelovanie. Iba tak sa zabezpečí, že cieľ nízkej spotreby energie sa dosiahne pri zachovaní nízkych nákladov. Na základe výsledkov je možné vykonať alebo upraviť konštrukčné rozhodnutia tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi výkonnosťou budovy a nákladmi na jej výstavbu. Energetické modelovanie berie do úvahy klimatické a environmentálne podmienky prostredia, v ktorom sa bude stavba nachádzať.

Orientácia a tvar budovy – priame šetrenie energie

Tvar a orientácia budovy priamo ovplyvňuje klasifikovanú energetickú náročnosť stavby. Pri návrhu musí projektant vychádzať z orientácie pozemku na svetové strany, lokality a tiež okolitej zastavanosti. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, dvojposchodový dom je energeticky výhodnejší ako bungalov. Súvisí to s pomerom vonkajšej ochladzovacej plochy stien k vnútornému objemu budovy. Čím menšia je vonkajšia ochladzovacia plocha, tým menšie sú tepelné straty. Zlepšiť tepelnoizolačné parametre je možné aj použitím zasklených plôch, ktoré zvýšia tepelné zisky. Podstatná je ale správna orientácia a veľkosť zasklenej plochy. V tomto momente sa projektuje nie len tvar budovy ale rovnako aj strechy. Aj sklon a tvar vplýva na finálne šetrenie energie a pohodlie v dome.

zateplenie domu

Utesnenie obvodového plášťa domu

Utesnenie domu sa všeobecne považuje za nákladovo najefektívnejší spôsob zníženia spotreby energie a teda jej šetrenie. Kvalitná obálka budovy minimalizuje tepelné úniky, maximalizuje tepelný zisk a zlepšuje tiež pohodlie a kvalitu vzduchu v interiéri. Vzduchotesnosť konštrukcií si vyžaduje viac než len vyplnenie viditeľných otvorov, vyžaduje si niekoľko dobre premyslených krokov. Najjednoduchším spôsobom, ako dosiahnuť neprievzdušnosť obálky domu, je inštaláciou zateplenia.

Stavebné materiály na stavbu domu v triede A0

Či bude použitie dodatočnej vrstvy tepelnej izolácie nevyhnutné, záleží na zvolenom stavebnom materiáli. V našich končinách sa primárne používajú pálené keramické alebo pórobetónové tvárnice, menšie zastúpenie majú aj drevostavby. K obľúbeným materiálom patrí aj v súčasnosti tradičná tehla. Vďaka neustálym inováciám spĺňa podmienky modernej výstavby a zároveň umožňuje návrat k tradičným postupom výstavby – moderné tehly dávajú možnosť postaviť jednovrstvovú konštrukciu bez dodatočného zateplenia.  Na zabezpečenie dostatočnej tepelnoizolačnej schopnosti obálky domu je ale kľúčové perfektné dodržanie stavebných postupov v kombinácii s vhodnými materiálmi, orientáciou a tvarom nehnuteľnosti.

Stavba domu bez tepelných mostov

Je dôležité uvedomiť si, že každý stavebný zásah, či ide o vytvorenie drážok na elektrické rozvody alebo inštaláciu vodovodných rúr, znižuje izolačné vlastnosti murovacích materiálov. Pri jednovrstvovom murovaní sa tiež zvyšuje riziko vzniku tepelných mostov na problematických miestach, ako je strop, preklady či podlahy. Tepelné mosty zásadne komplikujú dosiahnutie energetickej triedy A0. Dodatočné zateplenie obálky domu je zaužívanou praxou, ktoré by však s pomocou skúseného projektanta a v prípade precíznej práce stavebnej firmy, nebolo vôbec potrebné. Výrobcovia stavebných materiálov totiž dnes dodávajú spoľahlivé systémy pre jednovrstvovú výstavbu, s ktorými možno dosiahnuť normou požadovanú energetickú triedu aj bez vonkajšieho zateplenia.

S tehlami Porotherm je možné stavať bez dodatočného zateplenia. Použitím doplnkových tehál navyše eliminujete vznik tepelných mostov.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Efektívny vykurovací systém je kľúčový k dosiahnutiu domu v kategórii A0. Pri dome s takmer nulovou potrebou energie uvádzajú niektoré zdroje ušetrenie okolo 60 % a viac prevádzkových nákladov v porovnaní s bežným domom. Výber správneho spôsobu vykurovania a prípravy teplej vody je preto zásadný. Optimálnym riešením sú obnoviteľné zdroje energie – znižujú emisie skleníkových plynov do atmosféry a zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Využívanie alternatívnych zdrojov energie predstavuje inovatívny spôsob ako zredukovať uhlíkovú stopu a zároveň znížiť náklady na prevádzku domácnosti. Nepopierateľnou výhodou je aj sebestačnosť.

  • Solárne panely sú zariadenia, ktoré premieňajú slnečnú energiu na teplo. Používajú sa najmä na ohrev vody, čím sa dosahuje šetrenie energie  v domácnosti.
  • Fotovoltické panely fungujú na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Dokážu zachytiť energiu aj vtedy, keď je zamračené. Okrem toho, takáto nehnuteľnosť naberá na hodnote nielen z hľadiska financií, ale tiež z hľadiska udržateľnej (zelenej) budúcnosti.
  • Tepelné čerpadlo – v jeho prospech hovorí nízka potreba primárnej energie, ktorú dokáže veľmi efektívne čerpať z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zo zeme, vody alebo vzduchu. Voľba tepelného čerpadla závisí od celkovej potreby tepla na vykurovanie domu, ale tiež priestorových možností na inštaláciu, jeho využívanie aj na chladenie či kombinovanie s ďalšími zariadeniami (napr. so solárnymi kolektormi). Od toho sa odvíja, ktorý typ tepelného čerpadla si zvolíte: vzduch/voda, voda/voda alebo zem/voda. Najväčší potenciál má tepelné čerpadlo zem/vody, ide však o finančne mimoriadne náročnú investíciu.
  • Veterné turbíny alebo zariadenia na výrobu energie z vetra sú stále dokonalejšie a cenovo dostupnejšie. Na výrobu energie je pritom dostačujúci aj slabší vietor. Veternejšie oblasti však vyprodukujú viac energie. Aby bol výkon a šetrenie energie v domácnosti optimálne, je potrebné dostatočne priestranné miesto bez prekážok, ako sú stromy či budovy. Nevýhodou tohto systému je neefektívnosť v zastavaných oblastiach.

Energeticky účinné vetranie

Vetranie je pri novostavbách často podceňované. Keďže energeticky efektívne budovy musia mať dokonale tesniacu obálku, zdroj čistého vzduchu a kontrola vlhkosti sú kľúčovými prvkami dobre fungujúcej nehnuteľnosti. Pri klasickom vetraní oknami uniká z interiéru až 40 % tepla. Riadené vetranie dokáže niekoľkonásobne znížiť energetické straty, pričom zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia.

Riadené odvetrávanie pomocou filtrácie odstraňuje z interiéru CO2, chemikálie a vlhkosť, ktorá je hlavným rizikovým faktorom pri vzniku plesní. Odvádzaný vzduch prejde rekuperačným výmenníkom, kde odovzdá teplo. Týmto výmenníkom následne prechádza čerstvý studený vzduch, ktorý teplo absorbuje.

Inštalácia inteligentných systémov

Pri domoch s takmer nulovou potrebou energie zvážte tiež jeho doplnenie o inteligentné technológie. Smart technológie síce nedokážu zlepšiť tepelnoizolačné parametre budovy, dokážu ale ešte viac zefektívniť prevádzku energeticky nenáročného domu. Inteligentný dom ale nie je iba dom plný SMART zariadení. Ide o budovu, ktorá je centrálne riadená akýmsi „mozgom“. Inteligentná elektroinštalácia, nazývaná tiež Smart wiring, je káblový systém, ktorý kombinuje rôzne typy rozvodov na jednej platforme. Centrálna platforma umožní integráciu viacerých systémov a senzorov, čo dovoľuje domu neustále rásť.

Inteligentné elektrické rozvody sa ale od tých klasických líšia, a preto je potrebné naplánovať ich už v projektovej dokumentácii. Súčasťou inteligentnej elektroinštalácie je tiež často záložný zdroj energie, ktorý sa automaticky zapne pri výpadku prúdu. Týmto spôsobom zabezpečíte, že domácnosť bude fungovať samostatne a zároveň efektívne.

Čítajte aj

Vývoj požiadaviek na stavebné materiály a smerovanie stavebníctva

PREČÍTAŤ
Autor článku:
logo-redakcia
admin
04. februára 2022